Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του “uni-ties.gr” 

1. Ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε προκειμένου να προσφέρει πληροφορίες και υπηρεσίες στους επισκέπτες. Η χρήση του διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Οπωσδήποτε, η παραμονή του επισκέπτη στις σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

2. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις είναι πιθανό ότι θα τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς προειδοποίηση. Εν΄ τούτοις, η παρούσα σελίδα πάντα θα αναφέρει τους τρέχοντες όρους και τις τρέχουσες προϋποθέσεις για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

3. Ο παρόν δικτυακός τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από μη-πιστοποιημένους επισκέπτες.

4. Ο παρόν δικτυακός τόπος είναι πιθανόν να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της ιδιοκτήτριας εταιρείας του παρόντος δικτυακού τόπου, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

5. Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον παρόντα δικτυακό τόπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία των ιδιοκτητών και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε xρήστη.

6. Οι επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για:

Α) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που:

  • παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
  • προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),
  • έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
  • παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

Β) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο των ιδιοκτητών ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.

Γ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών.

Δ) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους ιδιοκτήτες για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από τους δικαιούχους των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.

7.  Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από τους ιδιοκτήτες τα στοιχεία των επισκεπτών με σκοπό την απονομή σχετικού κωδικού (ή κωδικών) πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον κωδικό πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την ιδιοκτήτρια εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δε γνωστοποιούνται από τους ιδιοκτήτες σε τρίτους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι ιδιοκτήτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την καταβολή αποζημίωσης από τον επισκέπτη, σε περίπτωση που υποστούν οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του κωδικού πρόσβασης. Οι ιδιοκτήτες δικαιούνται οποτεδήποτε να αρνηθούν την απονομή κωδικού πρόσβασης ή να ακυρώσουν απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών στον επισκέπτη και να αρνηθούν οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

8. Οι ιδιοκτήτες δεν φέρουν, έναντι των χρηστών, ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

9. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να χρησιμοποιούν session cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη. Τα session cookies είναι μικρά κομμάτια κώδικα που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του επισκέπτη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και (ενίοτε) για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει session cookies , είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο επισκέπτης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

10. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

11. Παρακαλούμε καθώς ο παρών δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε για να παρέχει έγκυρη ενημέρωση και πληροφόρηση σε νεαρά άτομα, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε ανάρτηση όπου θα περιέχει προσβλητικό,  ανήθικο ή γενικότερα περιεχόμενο που δεν συνάδει με την πολιτική και το ύφος της σελίδας μας και θα διαγράφεται απευθείας χωρίς κάποια προειδοποίηση  ή προηγούμενη ενημέρωση. 

12. Συμπληρώνοντας την φόρμα δημοσίευσης ευκαιρίας και υποβάλλοντας την ευκαιρία σας σε εμάς, συμφωνείτε με τους εξής όρους: Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ είναι αληθείς και δεν περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να βλάψουν με οποιοδήποτε τρόπο τον ενδιαφερόμενο ή άλλο οργανισμό. Ο υποβάλλων αναλαμβάνει πλήρως τις ευθύνες της αυθεντικότητας, εγκυρότητας και αξιοπιστίας των πληροφοριών που κοινοποιούνται εδω. Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ θα κοινοποιούνται σε δυνητικούς δικαιούχους/θεατές μέσω ιστότοπου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων μέσων επικοινωνίας. Η άδεια χρήσης της εικόνας που ανέβηκε για αυτήν την ευκαιρία παρέχεται στο uni-ties.gr.

13. Μέλη επιτρέπεται να γίνουν όσοι ενδιαφέρονται για τα νέα άρθρα του Uni-ties.gr , ενώ οι διάφοροι τρόποι ενημέρωσης ποικίλλουν και αποφασίζονται από την ομάδα του Uni-ties.gr (μέσω Facebook, Instagram, RSS, email list και άλλων).Τα μέλη υποχρεούνται να παρέχουν στο Uni-ties.gr αληθείς, ακριβείς έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία εγγραφής που τους ζητούνται.Περαιτέρω, τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για την τήρηση και ενημέρωση των στοιχείων του λογαριασμού τους. Επίσης, ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους. Συνεπώς, η ομάδα του Uni-ties.gr  δεν φέρει καμία απολύτως νομική ή άλλη ευθύνη από τη κακή χρήση των λογαριασμών των μελών.Τα μέλη υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το διαδικτυακό τόπο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Η ομάδα του Uni-ties.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποτεδήποτε λογαριασμούς μελών, εάν αυτά δράσουν παράνομα, καταχρηστικά και προς βλάβη του Uni-ties.gr. Η διαγραφή είναι δυνατό να γίνεται και προληπτικά με μόνη την υποψία κακόβουλης δράσης. Συντάκτες κειμένων και συνεργάτες σε άλλους τομείς δύναται να γίνουν μέλη του Uni-ties.gr κατόπιν έκφρασης επιθυμίας προς την ομάδα του Uni-ties.gr και έγκρισής τους από αυτήν. Η συμμετοχή τους συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του site. Η ομάδα του Uni-ties.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει συνεργασία με οποιοδήποτε συντάκτη κειμένων ή συνεργάτης σε άλλους τομείς.Οι συνεργάτες του Uni-ties.gr προσφέρουν τα κείμενά τους ή τις υπηρεσίες τους εθελοντικά και χωρίς κανένα υλικό ή χρηματικό αντάλλαγμα. Η δημοσίευση των κειμένων οφείλει σε κάθε περίπτωση να εγκριθεί από την ομάδα του Uni-ties.gr. Η αποστολή και μόνο κειμένου δεν συνεπάγεται και υποχρέωση δημοσίευσής του.Τα κείμενα των συντακτών καθώς και η προσφορά εθελοντικής δράσης και η συσσώρευση έργου από αυτήν αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Uni-ties.gr. Συγκεκριμένα προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οποιαδήποτε αναπαραγωγή, προσαρμογή, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή της υπηρεσίας ή του περιεχομένου του διαδικτυακού αυτού τόπου με οποιοδήποτε τρόπο εν όλω ή εν μέρει απαγορεύεται. Στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να υπάρξουν ποινικές και αστικές κυρώσεις.

14. Τα κείμενα των συντακτών εκφράζουν απόψεις των συμμετεχόντων συντακτών και όχι κατ΄ ανάγκην την ομάδα του Uni-ties.gr. Το Uni-ties.gr δικαιούται ανά πάσα στιγμή να αφαιρέσει ή αναδημοσιεύσει κείμενο των συνεργατών του.Στην περίπτωση που τα κείμενα παραβιάζουν οποιοδήποτε ποινικό νόμο ή νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλο, αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι συντάκτες του. Άτομα τα οποία δεν είναι συνεργάτες στο Uni-ties.gr  απαγορεύεται με κάθε τρόπο να αναφέρουν ότι συνεργάζονται με κάποιο τρόπο και το Uni-ties.gr επιφυλάσσεται πάντα για τα νόμιμα δικαιώματά του έναντι αυτών των προσώπων. Το Uni-ties.gr μπορεί να αναρτά στις σελίδες του, ακόμα και των μελών του ή και των άρθρων τους διαφημίσεις κάθε μορφής. Καμία αξίωση επί των διαφημίσεων δεν δύνανται να εγείρουν ούτε οι συνεργάτες ούτε τα μέλη του Uni-ties.gr. Η χρήση λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή του Uni-ties.gr  μπορεί να γίνεται και από τους συνεργάτες του site. Η διατήρηση και καλή διαχείρισή τους είναι βασική υποχρέωση των συνεργατών τους. Απαγορεύεται ρητά στους συνεργάτες που χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Youtube, Mailchimp κ.ά) να αλλάζουν τους κωδικούς παρά μόνο σε έσχατη περίπτωση και εάν διαπιστωθεί άμεσος κίνδυνος από τη μη αλλαγή τους. Σε αυτή την περίπτωση επιβάλλεται η άμεση ενημέρωση του διαχειριστή του Uni-ties.gr. Σε κάθε περίπτωση το Uni-ties.gr  ενθαρρύνει τα μέλη να διαβάζουν προσεκτικά τους Όρους και τις Προϋποθέσεις συμμετοχής και να τα κατανοήσουν πλήρως στην ολότητα τους, καθώς και να τα επανεξετάζουν τακτικά.

Translate »